VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY
E-SHOPU www.rrspa.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.rrspa.sk je:


Obchodné meno a sídlo/prevádzka podnikania predávajúceho: 

Viera Renáčová R-R Štúdio, Švermova 1444/41, 924 01 Galanta, prevádzka: Hlavná 929/6, 924 01 Galanta

IČO: 14 066 190

DIČ: 1020264520

Bankové spojenie: 

IBAN: SK98 3100 0000 0032 1036 5802, BIC : KOMASK2X

Okresný úrad v Galante, číslo živnostenského registra: 202-8822

E-mail: rrspa@rrspa.sk

Tel. číslo: 0903 269 769

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava


POJMY:

Predávajúci: Viera Renáčová R-R Štúdio,ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy na diaľku koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnsoti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.rrspa.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania, alebo podnikania.

E-shop: internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.rrspa.sk

Tovar: Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Objednávka: úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope

Cena: celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý Spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, vrátane ceny dopravného

Dopravné: cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom


Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky:

 • sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.rrspa.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
 • upravujú proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,
 • upravujú podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
 • upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.rrspa.sk.

Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare. Všetky ceny tovarov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena tovaru nezahŕňa náklady na doručenie.

Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom – ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.

K cenám za jednotlivé Tovary sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.

Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E – shopu www.rrspa.sk“.

Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

 • vlastnostiach Tovaru,
 • celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.

Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:

 • potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,
 • znenie obchodných podmienok, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom,
 • Reklamačný poriadok Predávajúceho, ak nie je súčasťou obchodných podmienok.

Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch obchodných podmienok.


PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

Tovar posielame v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu zaslania tovaru mimo Slovenskú republiku, nás kontaktujte mailom. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:

 • v hotovosti pri osobnom odbere
 • platba vopred bankovým prevodom
 • platba online

Možnosti doručenia – poštovné:

 • vopred dohodnutý osobný odber na prevádzke RR Štúdio, Hlavná 929/1, 924 01 Galanta.
 • prostredníctvom Slovenskej pošty:
  1. Balík do 5 kg na poštu: 2,70 €
  2. Balík do 5 kg na adresu: 3,90 €

Dodanie tovaru

Tovar bude doručený spotrebiteľovi do 7 pracovných dní odo dňa pripísania platby na účet prevádzkovateľa, vo výnimočnom prípade najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania platby.


POUČENIE O PRÁVE SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru.

Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje nasledovne:

 • a) písomne na adrese prevádzky Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
 • b) e-mailom na adrese rrspa@rrspa.sk

Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár: Formulár_Odstúpenie od zmluvy

V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

Pri odstúpení od zmluvy podľa týchto obchodných podmienok znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie, zodpovedá Spotrebiteľ.

Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, bez nákladov na dopravu, dodanie a poštovné. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku od spotrebiteľa, ktorý v minulosti neprijal odoslaný tovar a tovar sa vrátil predávajúcemu, alebo keď spotrebiteľ neposkytol všetky informácie potrebné na odoslanie tovaru.


REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok upravuje postup internetového obchodu www.rrspa.sk (ďalej len predávajúci) a kupujúceho pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na internetovom portáli www.rrspa.sk, a práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho (ďalej len Zmluvné strany) s tým súvisiace. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré vzniknú počas plynutia záručnej doby. Záručná doba je stanovená Občianskym zákonníkom v § 502 v spojení s ustanovením § 620 Občianskeho zákonníka. Právo uplatniť vady tovaru kupujúcemu zaniká uplynutím záručnej doby. Osobitné pravidlá užívania tovaru sú uvedené v príbalovom letáku a uvedením na webovej stránke predávajúceho, je splnená povinnosť predávajúceho uvedená v § 617 Občianskeho zákonníka, oboznámiť s osobitnými pravidlami užívania tovaru kupujúceho. Na obale tovaru je vždy uvedená doba spotreby.

Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu tovar v neporušenom obale. Na prípadné mechanické poškodenie alebo porušenie obalu je kupujúci povinný upozorniť pri prevzatí tovaru, a to písomne do protokolu dopravcu pri odbere tovaru. Bez takéhoto upozornenia nie je predávajúci na dodatočnú reklamáciu mechanického poškodenia alebo porušenia obalu ako aj tovaru povinný prihliadnuť.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu daňový doklad a reklamovaný tovar. Ak reklamovaný tovar bude znečistený alebo bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom, predávajúci je oprávnený reklamáciu neprevziať.

Pri poslaní tovaru na reklamáciu predávajúcemu, náklady na dopravu hradí kupujúci. Predávajúci zodpovedá za výrobné vady, ktoré sa prejavili na reklamovanom tovare vyznačenej dobe spotreby.

Predávajúci nezodpovedá za vady na spotrebnom materiáli a nezodpovedá za vady spôsobené najmä:

 • a) mechanickým poškodením, živelnou pohromou a vyššou mocou,
 • b) nesprávnym zaobchádzaním a nesprávnym skladovaním
 • c) zaobchádzaním v rozpore s návodom na užívanie,
 • d) bežným opotrebením,
 • e) nevhodným skladovaním
 • f) nedodržaním odporúčaní, pokynov predávajúceho
 • g) nedodržaním osobitných pravidiel užívania

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci je povinný identifikovať kupujúcemu vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Pri uznaní reklamácie, ak sa zistí, že tovar má neodstrániteľnú vadu spôsobenú výrobnou chybou, predávajúci je povinný kupujúcemu vymeniť tovar za nový. V prípade, že tovar je vypredaný, predávajúci je povinný vrátiť peniaze kupujúcemu. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci odstráni vadu bez zbytočného odkladu. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Reklamačné konanie nepresiahne 30 dní od prijatia reklamácie.

Pri uplatnení reklamácie použite nasledovný formulár: Reklamačný protokol.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. 

Prečítať si viac o ochrane osobných údajov môžete pod nasledovným odkazom: OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu a zmeny týchto podmienok. 
Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 3. 2022.

Nákupný košík