Zásady ochrany osobných údajov

Vážime si Vašu dôveru a preto kladieme veľký dôraz na ochranu Vašich osobných údajov, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime Vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými Vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

Pri spracúvaní dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú.


Kto sme, kde nás môžete kontaktovať.

Túto internetovú stránku www.rrspa.sk prevádzkuje prevádzkovateľ, ktorý je zároveň aj spracovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“):


Viera Renáčová R-R Štúdio, sídlo: Švermova 1444/41, 924 01 Galanta, prevádzka: Hlavná 929/6, 924 01 Galanta. Číslo živnostenského registra 202-8822, IČO: 14 066 190, DIČ: 1020264520, tel. +421 903 269 769 , e-mail: rrspa@rrspa.sk


V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo spracovaniu Vašich osobných údajov alebo si chcete uplatniť Vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na rrspa@rrspa.sk alebo písomne na adrese prevádzky.


Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania.

Na internetovej stránke získavame od Vás nasledujúce údaje:


Spracúvanie na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov:

  1. Osobné údaje získané od Vás vyplnením kontaktného formulára. Sú to údaje (meno, tel. kontakt, email), ktoré ste nám poskytli na účely predzmluvných vzťahov, alebo za účelom vybavenia otázok adresovaných prevádzkovateľovi (napr. žiadosť o cenovú ponuku, kontakt za účelom osobného stretnutia, rezerváciu termínu, žiadosť o bližšiu špecifikáciu poskytovaných služieb) a sme oprávnení spracúvať ich bez Vášho súhlasu.
  2. Osobné údaje potrebné na plnenie kúpnej zmluvy. Sú to údaje, ktoré ste nám poskytli na základe objednávkového formulára v internetovom obchode na našej internetovej stránke rrspa.sk Sú to údaje, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme boli schopní vašu objednávku vybaviť. Jedná sa o meno, priezvisko, doručovacie údaje, fakturačné údaje, e-mail a telefón. V tomto prípade e-mail a telefón slúžia pre zaslanie potvrdenia o úspešnom prijatí vašej objednávky, doručenie potvrdenia o platbe, zaslanie EET účtenky ak je potrebná, k priebežnému informovaniu o vývoji stavu vašej objednávky a k následnej prípadnej komunikácii ohľadom objednávky.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovenej doby na ich archíváciu alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na účely predzmluvných vzťahov, alebo za účelom vybavenia podnetov, budú zo systému vymazané ihneď po vybavení.


Komu údaje sprístupňujeme.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

  • Doručenie tovaru – Aby mohol dopravca, ktorého si zvolíte doručiť vašu zásielku, musí vedieť kam a komu. Teda v záujme plnenia kúpnej zmluvy, odovzdávame dopravcovi vaše meno a priezvisko (prípadne meno a priezvisko osoby, ktorá bude zásielku preberať), doručovacie údaje, vaše telefónne číslo, na ktoré vám dopravca pošle informácie o doručení, prípadne zavolá pre upresnenie doručenia a v prípade , že ste si zásielku objednali na dobierku, tak odovzdávame aj celkovú sumu, ktorú dopravcovi máte uhradiť. Dopravcovia potrebujú tieto údaje len na doručenie zásielky a nie sú oprávnení tieto údaje nijako inak využívať, teda majú povinnosť tieto údaje bezprostredne zmazať po doručení zásielky.

Aké sú Vaše práva.

Zo skutočnosti, že spracúvame Vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.


Ako si uplatniť Vaše práva

Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje.

Vo Vašej žiadosti prosím uveďte Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie od Vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.


Právo na prístup k údajom

Máte právo od nás žiadať zoznam všetkých osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Tento zoznam vám môžeme vygenerovať po riadnom overení vašej totožnosti.


Právo na opravu

Ak zistíte, že evidujeme o vás osobné údaje, ktoré nie sú správne, máte právo od nás žiadať opravu.


Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo požiadať o vymazanie všetkých osobných informácií, ktoré o vás spracovávame, okrem tých, ktorých zachovanie nám nariaďuje zákon, alebo tieto informácie slúžia na plnenie ešte neuzavretej kúpnej zmluvy a bez týchto dát by sme neboli schopní úspešného uzavretia docieliť. 


Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov ak, namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia nám umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak ste presvedčený že nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich na uplatnenie právneho nároku, alebo namietate spracovanie osobných údajov a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.


Právo namietať

Ak máte pocit, že niektoré osobné údaje spracovávame neoprávnene, môžete proti tomuto konaniu vzniesť námietku.


Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Nákupný košík